התקשרwaze

מחכירה לבעלות ברשות מקרקעי ישראל

חוכרים אדמה מהרשות למקרקעי ישראל?
מעתה אתם יכולים להפוך לבעלים!


על פי החלטת מועצת מקרקעי ישראל מס' 1370 מאפשרת רשות מקרקעי ישראל להקנות בעלות בקרקע לחוכרים.
הקניית הבעלות תתבצע כמפורט בהחלטה ובהתבסס על מיקום, שטח הקרקע ומטרת ההקצאה של הנכס.
הקניית בעלות לחוכר משמעותה המרת זכויות החוכר מ"חכירה" ל"בעלות" כך שהחוכר יירשם כבעלים של הנכס.
בחלק מהמקרים הקניית הבעלות תתבצע ללא תמורה ובחלק מהמקרים יידרש תשלום בגין הקניית בעלות בנכס.


בכל מקרה תנאי מוקדם להקניית הבעלות הוא היות הנכס מהוון.

המטרות והיתרונות בהקניית בעלות:

 
1.הקלה משמעותית על החוכרים שלא ידרשו עוד לקבל את הסכמת הרשות לביצוע פעולות שונות או לשלם עבורן (לרבות החתמת תוכניות וכדומה).

 
2.שחרור הרשות והחוכר ממטלות רבות המוטלות עליהם בטיפול בשטח.

 
3.מאפשר לרשות להתרכז בצורה יעילה ומיטבית בתפקדיה האחרים כגון שיווק מקרקעין וכדומה.

 
4.המרצת הפעילות הכלכלית במשק.

 

מוזמנים ליצור קשר לצורך בדיקת זכאות

Leave A Comment